Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1021 YVRAKL
NZ 1022 AKLYVR
NZ 103 AKLSYD
NZ 104 SYDAKL
NZ 105 AKLSYD
NZ 1052 AKLNAN
NZ 106 SYDAKL
NZ 107 AKLSYD
NZ 1075 AKLICN
NZ 1076 ICNAKL
NZ 1077 CHCTPE
NZ 1077 AKLCHC
NZ 1077 AKLTPE
NZ 1078 HKGAKL
NZ 1078 TPEAKL
NZ 108 SYDAKL
NZ 1080 SINAKL
NZ 1080 HKGAKL
NZ 1080 HKGSIN
NZ 1081 AKLCHC
NZ 1081 AKLSIN
NZ 1081 AKLHKG
NZ 1081 CHCHKG
NZ 1082 CHCCAN
NZ 1082 AKLCHC
NZ 1083 AKLSIN
NZ 1084 SINAKL
NZ 1085 CHCAKL
NZ 1085 CANAKL
NZ 1088 PVGAKL
NZ 1089 AKLPVG
NZ 109 AKLSYD
NZ 1090 NRTAKL
NZ 1091 AKLNRT
NZ 1099 AKLNRT
NZ 110 SYDAKL
NZ 1101 AKLSYD
NZ 1102 SYDAKL
NZ 1103 AKLSYD
NZ 1104 SYDAKL

Top 3 airports serviced by Air New Zealand