Sharjah International Airport - SHJ

Sharjah, United Arab Emirates (AE)